---

Denné zamyslenie na 19. jún

 

Program Anonymných gamblerov nás učí, že existuje kritérium, ktoré je potrebné vziať do úvahy a ktoré by nám ako jediné malo dať oprávnenie celkom odhaliť škody, ktoré sme spôsobili. A to kritérium je, či by naše úplné odhalenie vážne ublížilo človeku, voči ktorému vykonávame nápravu, alebo práve tak iným osobám blízkym tomuto človeku. Sotva môžeme napríklad zložiť podrobný popis mimomanželských afér na plecia nič netušiacej manželky či manžela. Pokiaľ bezohľadne priťažujeme bremenám druhých, takéto počínanie určite nemôže odľahčiť naše vlastné bremeno. Niekedy môže byť pre nás v tomto zmysle „rozprávanie všetkým“ iba vyžívanie sa sám v sebe. Takže pri uskutočňovaní náprav by sme mali byť taktní, citliví, ohľaduplní a pokorní, a to bez podlízavosti.

 

Stojím ako dieťa Božie na vlastných nohách alebo sa iba pred každým plazím?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh ukáže, že sebanenávisť nehrá v uskutočňovaní náprav žiadnu rolu. Podobne tak ani nechutné divadlo vyžívania sa sám v sebe. Prosím moju Vyššiu silu o vedenie v mojom úsilí o dosahovanie rovnováhy v medziľudských vzťahoch, i v tých najneformálnejších či najkrehkejších.

 

Dnes si zapamätám

Vykonávanie nápravy zaceľuje rany.

 
---

Denné zamyslenie na 20. jún

 

Keď robíme Deviaty krok, musíme mať ochotu byť absolútne úprimní. Je však zrejmé, že nerozvážna „absolútna úprimnosť“ by sfúkla strechu z nejedného domu a celkom by zničila niektoré vzťahy. Nesmieme nič zamlčovať v rámci balamutenia a pýchy; možno však budeme potrebovať niečo zamlčať v rámci taktnosti a ohľaduplnosti k druhým. Práve to, kedy a ako povieme pravdu alebo budeme mlčať, môže často odkryť rozdiel medzi ozajstnou charakternosťou a žiadnou.

 

Som vďačný za ovocie pravdy, ktorým som bol z Božej milosti obdarovaný?

 

Dnes sa modlím

Prosím o múdrosť, aby som poznal tenkú hranicu medzi taktnosťou a neúprimnosťou. Nech nie som v zápale vykonávania náprav šarmantným lichotníkom, pochlebovačom alebo podlizovačom, ktorý zastáva názor, „Ty si taký dobrý(á) a ja som taký zlý(á)“. Všetky sú totiž formami neúprimnosti a vracajú ma späť k hraniu rolí, ako tomu bolo počas mojej aktívnej hráčskej závislosti. Prosím, nech ich dokážem rozpoznať.

 

Dnes si zapamätám

Taktnosť je voliteľnosť obohatená úprimnosťou.

 
---

Denné zamyslenie na 21. jún

 

Kľúčové slovo Deviateho kroku je „priama“ (náprava). Nanešťastie mnohí z nás niekedy dúfajú, že stačia i nepriame nápravy, ktoré nás ušetria od bolesti a predpokladaného poníženia súvisiaceho s osobným oslovením druhých a s priznaním sa o našich krivdách. Toto je únik, ktorý nám bráni skutočne skoncovať s našimi minulými previneniami. Iba poukazuje na to, že sa stále snažíme brániť niečo, čo nestojí za obranu, nevzdávajúc sa správania, s ktorým by sme mali prestať. Zvyčajné príčiny vyhýbania sa priamym nápravám sú pýcha a strach.

 

Keď robím nápravu voči druhým, uvedomujem si, že tým získavam ozajstné, trvalé benefity?

 

Dnes sa modlím

Nech som si istý, že najlepšou odmenou za to, že pristupujem k druhým čestne pri náprave škôd je tá moja. No nech sa vyvarujem robenia nápravy výlučne pre svoj vlastný prospech – aby mi bolo odpustené, aby ma znovu dosadili do funkcie, aby som vystavoval na obdiv moje „nové ja“. Vychvaľovanie sa mojím egom a zavďačovanie sa ľuďom nie sú súčasťou môjho skutočného „nového ja“. Bože, chráň ma od oportunizmu.

 

Dnes si zapamätám

Žiadne vychvaľovanie sa egom a zavďačovanie sa ľuďom.

 
---

Denné zamyslenie na 22. jún

 

Hneď ako začneme premýšľať o prekrútenom alebo rozbitom vzťahu s inou osobou, naše city sa sťahujú do obrany. Aby sme sa vyhli pohľadu na krivdy, ktorých sme sa dopustili voči druhému, zatrpknuto upriamujeme svoju pozornosť na krivdu, ktorej sa on či ona dopustili voči nám. S pocitom víťazstva sa chytáme jeho (jej) najnepatrnejšieho pochybenia ako perfektného ospravedlnenia pre zľahčovanie či zabudnutie toho nášho. Musíme pamätať na to, že nie sme jediní, ktorých trápia zranené city. Často máme skutočne do činenia so spolutrpiteľmi – vrátane tých, ktorých utrpenie sme ešte zväčšovali.

 

Ak sa chystám požiadať o odpustenie pre seba, prečo by som aj ja nemal odpustiť tomu druhému?

 

Dnes sa modlím

Keď druhého obviňujem a hľadám v ňom chyby, nech ma moja Vyššia sila privedie k tomu, aby som sa pozrel pod koberec, či tam nenájdem môj vlastný pocit viny, ktorý som tam šikovne zamietol. Nech sa pozerám na tieto stopy správania v pravom svetle.

 

Dnes si zapamätám

Zatrpknutosť naruby je pocit viny.

 
---

Denné zamyslenie na 23. jún

 

Samoľúbosť je môj nepriateľ. Ľahko ju možno spozorovať u druhých, no je ťažké ju identifikovať a prijať u seba. Samoľúbosť skrátka znamená byť si istý, že máme pravdu; automaticky predpokladať, že sa v žiadnom prípade nemôžeme mýliť. Navyše znamená, že súdime druhých podľa toho, čo si myslíme, že je správne. Potlačuje porozumenie a láskavosť a zdá sa, že ospravedlňuje také naše vlastnosti, ktoré pokladáme za celkom netolerovateľné u druhých.

 

Mám sklon predpokladať, že môj pohľad je vždy správny?

 

Dnes sa modlím

Bože, prosím, preveď ma povedľa samoľúbosti – stavu zotrvávania v mŕtvom bode. Keď som samoľúby, už viac nehľadám. Ak predpokladám, že mám vždy pravdu, nikdy nedávam pozor na moje vlastné chyby, ktoré ma môžu ovládnuť. Daj, aby som neprestal byť učenlivý. Nedovoľ mi prestať rásť – v srdci, v mysli i v duchu.

 

Dnes si zapamätám

Samoľúbosť zastavuje rast.

 
---

Denné zamyslenie na 24. jún

 

Prvoradým cieľom programu Anonymných gamblerov je sloboda od patologického hráčstva. Bez tejto slobody nemáme nič. Ale neznamená to, že si teraz môžem povedať: „Hráčstvo je moja jediná starosť, ale inak som skutočne skvelý človek. Ak mi dáte slobodu od hráčstva, som za vodou.“ Ak sa klamem takýmto nezmyslom, pohnem sa v súvislosti so svojimi skutočnými životnými problémami a úlohami tak málo, že sa pravdepodobne vrátim späť k závislosti. Práve preto nás dvanásty krok programu nabáda k „uplatňovaniu týchto princípov vo všetkých našich záležitostiach“.

 

Žijem len preto, aby som bol slobodný od nutkania hrať alebo tiež aby som sa učil slúžiť a milovať?

 

Dnes sa modlím

Nech nachádzam potešenie v mojej abstinencii a nech som za ňu vďačný, pretože od nej sa odvíja všetko dobré. No nech neostanem len pri tom a nech sa neprestanem snažiť rozumieť sebe samému, povahe Boha a ľudskosti. Sloboda od závislosti je prvá sloboda. Nech som si istý, že sa objavia aj ďalšie: sloboda od fixného myslenia, vnútorného nepokoja, ktorý pramení v potláčaných pocitoch, prílišnej závislosti od druhých a bezbožného života. Nech program, ktorý uspokojil moje akútne potreby, uspokojí aj tie dlhodobé.

 

Dnes si zapamätám

Oslobodenie od hráčstva je iba začiatok.

 
---

Denné zamyslenie na 25. jún

 

Ak niekedy prídem k sebauspokojujúcemu záveru, že už viac nepotrebujem program Anonymných gamblerov, nech si rýchlo pripomeniem, že dokáže urobiť oveľa viac ako preniesť ma cez muky života v zajatí závislosti. Nech si tiež pripomeniem, že dokážem urobiť ešte väčšie pokroky v sebanapĺňaní, pretože Program a Dvanásť krokov sú filozofiou – životným štýlom.

 

Vyrastiem niekedy z potreby programu AG?

 

Dnes sa modlím

Nech ma moja Vyššia sila vedie Dvanástimi krokmi – nie iba jedenkrát, ale znova a znova, až kým sa nestanú vodiacimi princípmi môjho života. Toto nie je skrátený seminár o tom, ako zlepšiť kvalitu môjho života; toto je môj život, ktorý mi vracia Božia moc a priateľstvo mojich kamarátov gamblerov uzdravujúcich sa, podobne ako ja, najlepším známym spôsobom.

 

Dnes si zapamätám

Krok za krokom, zo zajatia k životu v hojnosti.